Globaaliagentit-portaalin käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Globaaliagentit.fi – Suomen Lähetysseura

Puhelin: +358 9 12 971 (vaihde)

Käyntiosoite:
Maistraatinportti 2a
PL 56
00241 HELSINKI

YHTEYSHENKILÖ

Annamari Tuomela
Sähköposti: annamari.tuomela@suomenlahetysseura.fi

REKISTERIN NIMI

Globaaliagentit-portaalin käyttäjärekisteri

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Suomen Lähetysseura käsittelee palveluun rekisteröityneiden henkilöiden (jälkeenpäin “rekisteröity”) tietoja. Tiedot ovat rekisteröityjen itsensä antamia. 

Tietokannastamme löytyviä tietoja ovat

a. käyttäjänimi (toiveemme on, että se ei ole oma nimi)
b. sähköpostiosoite (kadonneen tunnuksen palauttamista ja muuttuneista tietosuojakäytänteistä ja käyttöehdoista kommunikointia varten)
c. käyttäjän opintosuoritukset
d. käyttäjän keräämät tehtävien suorittamiseen liittyvät pisteet ja virtuaaliset palkinnot ja tasaot
d. muut käyttäjän pyytämättämme profiiliinsa kirjoittamat henkilökohtaiset tiedot. tiedostot ja  kuvat (suosituksemme on, että käyttäjä ei tallenna profiiliinsa henkilökohtaisia tietoja)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityessä annettavan suostumuksen perusteella. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joista keskeisin on palvelun toimivuuden varmistaminen. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on mahdollistaa rekisteröityneelle hauskojen, innostavien ja palkitsevien globaalikasvatustehtävien teko verkkoympäristössä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältämät tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään jäsenyyden alkaessa ja sen aikana. Rekisteröity voi päivittää tietojaan itse profiilissaan (käyttäjätunnusta lukuunottamatta) ja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA KÄSITTELY

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Suomen Lähetysseura käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet (kuten portaalin teknisestä toteutuksesta vataavat yritykset) kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa ja Suomen Lähetysseura pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Suomen Lähetysseura voi käyttää yllä mainittujen ei arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyssä  myös luotettuja palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoihin ei kuitenkaan anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Suomen Lähetysseura vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.

Suomen Lähetysseura on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöään henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Keskeinen henkilöstöä ohjaava dokumentti on “Suomen Lähetysseuran henkilöstön tietosuojaohe” jonka noudattamista työntekijöiltä edellytetään kurinpitomenettelyn uhalla. Ohje sitoo myös kaikkia muita tahoja, kelle Suomen Lähetysseura on luovuttanut henkilötietojaan tai niiden käsittelyä, tai jotka käyttävät Suomen Lähetysseuran järjestelmiä tai toimitiloja. Ohje pitää sisällään myös menettelyohjeen tietosuojaepäilyn sattuessa.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin asiallisin salasanasuojauksin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan mahdollisimman pian.

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot poistetaan, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu). Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Rekisteröityneitä jäseniä informoidaan oleellisesti tietosuojakäytänteihin tai käyttäjäehtoihin vaikuttavista päivityksistä.

Päivitetty 17.6.2022

Scroll to Top
Skip to content