Globaaliagentit

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Seloste päivitetty: 23.9.2022

1. Rekisterin nimi 

Globaaliagentit-portaalin (globaaliagentit.fi) käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Lähetysseura
PL 56, 00241 Helsinki
Puh. 09 129 71
Lähetysseuran ly-tunnus: 0116962-5

3.  Rekisterin vastuuhenkilö

Sidosryhmäpäällikkö Anne Viljanen
Maistraatinportti 2a
PL 56, 00241 HELSINKI
puh 040 621 3388
anne.viljanen(a)suomenlahetysseura.fi

4.  Rekisterin yhteyshenkilöt

Koulu- ja oppilaitostyön asiantuntija Annamari Tuomela
Maistraatinportti 2a
PL 56, 00241 HELSINKI
Puh. 050 5450 841
annamari.tuomela(a)suomenlahetysseura.fi


Tietosuojavastaava Liisa Vuori-Mattila
Maistraatinportti 2a
PL 56, 00241 HELSINKI
Puh. 040 658 3669
tietosuojavastaava(a)suomenlahetysseura.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pelillisen globaalikasvatuksen oppimisympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen käyttäjille. Lisäksi tietoja tarvitaan yhteydenottoihin käyttäjien ja rekisterinpitäjän välillä esimerkiksi salasanan palauttamiseksi tai arvonta- ja kilpailupalkintojen toimittamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai hänen vanhempansa tai muun huoltajansa antaman suostumuksen perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6:n 1. kohdan a alakohta).

Keskeinen lainsäädäntö:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)

5.1 Selvitys rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetuista eduista

Globaalikasvatuksen oppimisympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ovat osa Suomen Lähetysseuran sääntöjen mukaista kotimaan toimintaa (kasvatus, viestintä ja vaikuttaminen).
Kolmas osapuoli on palveluntarjoaja, joka käsittelee henkilötietoja sopimuksen perusteella Suomen Lähetysseuran puolesta palvelun toteuttamiseksi.

6. Rekisterinpitäjän aikomus käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen tällaista jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin mitä selosteen kohdassa 5. on yksilöity.

7. Henkilötietojen antaminen sellaisissa tapauksissa, joissa se on lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Jos rekisteröidyn on pakko toimittaa henkilötiedot, tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset (kun tiedot kerätään rekisteröidyltä, artikla 13)

Ei ole.

8. Kuvaus tiedoista, rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötiedoista

Rekisteröidyt ovat portaalia käyttäviä lapsia ja nuoria, alle 13-vuotiaiden käyttäjien vanhempia tai muita huoltajia sekä koulujen opettajia.

Käsiteltävät tiedot:


a. käyttäjänimi


b. sähköpostiosoite (alle 13-vuotiaiden käyttäjien huoltajan sähköpostiosoite


c. huoltajan nimi ja yhteystiedot alle 13v. osalta (kilpailut, joihin osallistumisen edellytyksenä on oikean nimen ja yhteystietojen antaminen).

d. käyttäjälle tehtävien suorittamisesta kertyneet pisteet sekä virtuaaliset palkinnot ja tasot
e. käyttäjän oma-aloitteisesti profiiliinsa lisäämät henkilökohtaiset tiedot


f. tiedostot ja kuvat

9. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjä itse poistaa käyttäjätilinsä tai passiivinen tili poistetaan viimeistään 3 vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot antaa joko rekisteröity itse tai hänen huoltajansa.

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Rekisterin suojauksen periaatteetTurvatoimien mitoittaminen perustuu Suomen lähetysseuran tietoturva- ja tietosuojapolitiikkoihin ja Suomen Lähetysseurassa vuosittain tehtävään tietoinventaarioon. Tietoinventaarion yhteydessä arvioidaan kuhunkin järjestelmään ja sen sisältämiin henkilötietoihin kohdistuvat riskit ja se, miten Suomen Lähetysseura on varmistanut tietosuojavelvollisuuksien toteutumisen toiminnassaan tarvittavin teknisin, hallinnollisin ja organisatorisin toimenpitein.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, johoin ne on kerätty ja vain sellaisten henkilöjen toimesta, joilla on valtuutus tiedon käyttöön työtehtäviensä nojalla.

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

14. Automaattisen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

15. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada pääsy kaikkeen rekisterissä olevaan itseään koskevaan tietoon (tarkastusoikeus).
  • vaatia virheellisten tietojen korjaamista.
  • vaatia tietojen poistamista.
  • rajoittaa tietojen käyttöä.
  • peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröity voi käyttää kaikkia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan (ks. selosteen kohta 4). Rekisterinpitäjän on vastattava tarkastus- ja korjausvaatimuksiin mahdollisimman pian. Jos pyynnön toteuttaminen on tavallista työläämpää esimerkiksi tietojen suuren määrän takia, vastaus on annettava yhden kokonaisen kalenterikuukauden kuluessa.
 Jos vastausta ei anneta tai tietojen käsittelyssä on muita puutteita, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Scroll to Top
Skip to content